Walne zebranie sprawozdawcze dla członków PZD odbędzie się w dniu 19 czerwca 2021 r. na terenie ogrodów działkowych pod wiatą.

 

I termin – godzina 11:30
II termin – godzina 12:00

 

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie zebrania.
2.    Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3.    Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
4.    Zatwierdzenie porządku obrad.
5.    Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego
6.    Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
7.    Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2020 r. (merytoryczne i finansowe).
8.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 r.
9.    Ocena działalności Zarządu ROD za 2020 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
10.    Dyskusja.
11.    Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
12.    Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania: 
1)    Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2020 r.
2)    Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
3)    Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2020 r.
13.    Projekt planu pracy na 2021 r.
14.    Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2021 r.
15.    Ocena preliminarza finansowego ROD na 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
16.    Dyskusja.
17.    Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1)    Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2021 r.
2)    Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców* ,
3)    Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
4)    Uchwalenie planu pracy na 2021 r.
5)    Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 r.
18.    Sprawy różne.
19.    Zakończenie obrad.

 

Uprawnieni do udziału w walnym zebraniu członkowie PZD będą mogli zapoznać się z materiałami sprawozdawczymi w dniach 18 kwietnia 2020 r. w godzinach 15:00-18:00 w budynku Zarządu.

 

 *Tylko w przypadku podjęcia inwestycji. Oddzielna uchwała dla każdego zadania inwestycyjnego zgodnie z procedurą określoną w uchwale nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 1 października 2015 roku „w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców”.

 

W związku z koronawirusem i zalecanymi odstępami (1,5 m) na zgromadzeniach prosimy o zaopatrzenie się we własne siedziska oraz zakładanie maseczek. Ze względu na decyzje władz państwowych możliwa będzie zmiana terminu zebrania.

 

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

29 maja 2021

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR