Walne zebranie sprawozdawcze dla członków PZD odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2023 r. na terenie ogrodów działkowych pod wiatą.

 

I termin – godzina 11:30
II termin – godzina 12:00

 

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie zebrania.
2.    Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3.    Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
4.    Zatwierdzenie porządku obrad.
5.    Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
6.    Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
7.    Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2022 r. (merytoryczne i finansowe).
8.    Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
9.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r.
10.    Ocena działalności Zarządu ROD za 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
11.    Dyskusja.
12.    Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania: 
1)    Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2022 r.
2)    Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
3)    Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2022 r.
13.    Projekt planu pracy na 2023 r.
14.    Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2023 r.
15.    Ocena preliminarza finansowego ROD na 2023 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
16.    Dyskusja.
17.    Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1)    Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2023 r.
2)    Uchwalenie realizacji zadań inwestycyjnych (remontowych), w tym partycypacji finansowej działkowców ,
3)    Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
4)    Uchwalenie planu pracy na 2023 r.
5)    Uchwalenie preliminarza finansowego na 2023 r.
18.    Sprawy różne.
19.    Zakończenie obrad.

Uprawnieni do udziału w walnym zebraniu członkowie PZD będą mogli zapoznać się z materiałami sprawozdawczymi w dniach 14 kwietnia 2023 r. w godzinach 16:00-18:00 w budynku Zarządu.

Regulamin zebrania wysłany został pocztą dla każdego działkowca.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 

Zebranie Sprawozdawcze

17 kwietnia 2023

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR